Reklamačný poriadok

obchodnej spoločnosti

ELEGA, spol. s r.o.

so sídlom v Třebechovicích pod Orebem, Tyršova 536

identifikačné číslo: 42194393

zapísané v obchodnom registri vedenom Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1147

pre reklamáciu tovaru zakúpeného prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.elega.cz

1. Akosť pri prevzatí

1.1.   Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci najmä zodpovedá, že v čase, kedy kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, také vlastnosti, ktoré predávajúci popísal, alebo ktoré kupujúci oprávnene očakával s ohľadom na povahu tovaru,

 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza, alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,

 • je tovar v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti,

 • vec vyhovuje požiadavkom právnych predpisov

 

1.2.   Zjavné poškodenie tovaru, alebo jeho obalu pri doručovaní je potrebné ihneď riešiť s dopravcom a spísať nezrovnalosti do predávacieho protokolu (prepravného listu). Kupujúci nie je povinný takýto tovar od dopravcu prevziať a o zistenom poškodení bez zbytočného odkladu informuje predávajúceho. Kupujúci v deň prevzatia riadne skontroluje neporušenosť tovaru a kompletnosť jeho príslušenstva.

1.3.   Okamih prevzatia tovaru kupujúcim je okamihom prechodu nebezpečenstva škody na tovare z predávajúceho na kupujúceho. Ak si kupujúci tovar neprehliadne pri prevzatí, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke len ak preukáže, že tieto vady (napr.chýbajúce príslušenstvo) mal tovar už v dobe prechodu nebezpečenstva škody na tovare. Neskoršia reklamácia neúplnosti tovaru, alebo vonkajšieho poškodenia tovaru nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať. Predávajúci má však možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

1.4.   Kupujúci môže u predávajúceho najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia tovaru podľa svojej požiadavky nárokovať bezplatné odstránenie vady, alebo primeranú zľavu z ceny, ak to nie je pri povahe vady neúmerné (najmä ak sa nedá vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), je možné uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez vád, alebo novej súčasti bez vád, ak sa týka vada iba tejto súčasti.

 

1.5.   Ak nie je oprava, alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

 

1.6.   Počas šiestich mesiacov od prevzatia tovaru sa predpokladá, že vada tovaru existovala už pri prevzatí tovaru.

1.7.   Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, ak preukáže, že kupujúci pred prevzatím o vade tovaru vedel, alebo ju sám spôsobil.

1.8. U predávaného použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere doterajšieho používania, alebo opotrebovania. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola nižšia cena zjednaná. Namiesto práva na výmenu má kupujúci v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu.   

 

2. Zákonné práva z vád

2.1.   V lehote 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať u vady, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú):

 • odstránenie vady dodaním novej veci bez vady, alebo dodaním chýbajúcej veci;

 • bezplatné odstránenie vady opravou;

 • primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo

 • vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

 

2.2.   Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, pokiaľ by toto porušenie predvídala.

2.3.   U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady, alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

 

2.4.   Ak sa vyskytla odstrániteľná vada po oprave opakovane (tretia reklamácia s rovnakou závadou, alebo štvrtá s odlišnou závadou), alebo má tovar väčší počet vád (najmenej tri vady súčasne), môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru, alebo odstúpiť od zmluvy.

2.5.   Práva zo zodpovednosti za vady tovaru sa nevzťahujú najmä na prípady, keď porucha alebo poškodenie vznikla:

 • mechanickým poškodením tovaru

 • nesprávnym alebo nevhodným užívaním tovaru,

 • užívaním v rozpore s návodom na použitie alebo pokynmi uvedenými na obale,

 • chemickými vplyvmi, teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, vplyvom slnečného žiarenia,

 • opotrebením spôsobeným obvyklým užívaním, pri tovare predávanom za nižšiu cenu kvôli vade, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, u použitého tovaru za vadu odpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim.

 

3. Uplatenie a vybavenie reklamácie

3.1.   Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu písomne u predávajúceho bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku a súčasne zaslať predávajúcemu reklamovaný tovar. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, musí byť čistý a kompletný.

3.2.   V písomnej reklamácii kupujúci uvedie svoje kontaktné údaje, popis závady a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.

3.3.   Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len v prípade, že kupujúci žiada o opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.

3.4.   Ak si kupujúci nezvolí svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

3.5.   Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota pre vybavenie reklamácie beží od okamihu oznámenia vád a dodania vadného tovaru predávajúcemu. Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní po oznámení vád a obdržania reklamovaného tovaru, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi. Reklamáciu, vrátanie odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia (oznámenie vád a doručenie vadného tovaru), pokiaľ sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

 

3.6.   Ak odmietne predávajúci odstrániť vadu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny, alebo odstúpiť od zmluvy.

3.7.   Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si věc vyzdvihnúť.

3.8.   Ak nie je umožnené sledovať stav vybavenia reklamácie on-line, zaväzuje sa predávajúci o vybavení reklamácie kupujúceho informovať e-mailovou správou.

3.9.  Pri oprávnenej reklamácii náleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov.

 

AKO POSTUPOVAŤ PRI REKLAMÁCII TOVARU

Reklamácie zasielajte do podnikovej predajne v Třebechovicích p/O.

Adresa:

Reklamační oddělení ELEGA, spol. sr.o.

Tyršova 536, Třebechovice pod Orebem 503 46

 

Pre vrátenie, alebo reklamáciu môžete využiť službu Zásielkovne. Stačí priniesť balík na najbližšie podacie miesto Zásielkovne a obsluhe oznámiť kód: 97536777

 

Ponúkame vám aj pozáručný servis. Cena opravy sa bude odvíjať podľa pracnosti a celkového rozsahu opravy.

 • Reklamovaný tovar zasielajte najlepšie v adekvátne veľkej papierovej krabici.

 • Kabelku, aktovku či batoh vypchajte starými novinami, aby ste zabránili poškodeniu tovaru pri preprave.

 

Viac info na telefóne +420 495 593 077.