GDPR

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1.     Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je spoločnosť ELEGA, spol. s r.o., Tyršova 536, 503 46 Třebechovice pod Orebem, IČ: 42194393, zapísaná v obchodnom registri vedenom u Krajského súdu v Hradci Králové, oddiel C, vložka 1147, ďalej len „správca“.

1.2.     Kontaktné údaje správcu:

 •  Pre doručovanie: ELEGA, spol. s r.o., Tyršova 536, 503 46 Třebechovice pod Orebem    

 •  elektronickou poštou: info@elega.cz

 •  telefonicky: +420 495 593 077

 

1.3.     Správca nevymenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

1.4.     Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor. Napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

2. ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1.     Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2.2.     Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

3. ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1.     Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • Plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • Oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

 

3.2.     Účelom spracovania osobných údajov je

 • Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom, pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť,

 • Zasielanie obchodných oznámení a konanie ďalších marketingových aktivít.

 

3.3.     Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

4. DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV

4.1.     Správca uchováva osobné údaje

 • Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

 

4.2.     Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

5. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (SUBDODÁVATELIA SPRÁVCU)

5.1.     príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • Podieľajúce sa na dodaní tovaru/ služieb/ a realizácii platieb na základe zmluvy,

 • Zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,

 • zaisťujúce marketingové služby.

 

5.2.     Správca nemá v úmysle predať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

6. VAŠE PRÁVA

6.1.     Za podmienok stanovených v GDPR máte

 • právo na prístup k svojim osobním údajom podľa čl. 15 GDPR,

 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a

 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

 

6.2.     Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

7. PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1.     Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

7.2.     Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1.     Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa zoznámil/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

8.2.     Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

Zásady používania súborov cookies u nás nájdete TU

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnost dňa 22.7.2019