Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY 

obchodnej spoločnosti

ELEGA, spol. s r.o.

so sídlom v Třebechovicích pod Orebem, Tyršova 536

identifikačné číslo: 42194393

zapísané v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1147

pre reklamáciu tovaru zakúpeného prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.elega.cz

 

ZHRNUTIE

  • Tovar je možné vrátiť v prvých 14 dňoch od zakúpenia tovaru a peniaze Vám prídu na účet do 14 dní od riadneho vrátenia tovaru.

  • Zľavové kódy nie je možné kombinovať ani použiť len na konkrétnu položku v objednávke.

  • Doba doručenia sa líši podľa dopravcu. Tovar expedujeme do 2 dní.

  • GDPR: Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade so zásadami zohľadňujúcimi požiadavky GDPR legislatívy.

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.     Tieto obchodné podmienky (ďalej len ,,obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti ELEGA, spol. s.r.o. so sídlom v Třebechovicích pod Orebem, Tyršova 536, identifikačné číslo 42194393, zapísané v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 1147 (ďalej len ,,predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len ,,kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len ,,kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.elega.cz (ďalej len ,,webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len ,,webové rozhranie obchodu“).

 

1.2.     Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3.     Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4.     Ustanovenia obchodných podmienok sú jedinou neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v českom, slovenskom alebo anglickom jazyku.

1.5.     Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté v dobe účinnosti predošlého znenia obchodných podmienok. Meniť či dopĺňať obchodné podmienky je možné len písomnou formou.

 

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1.     Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len ,,užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

 

2.2.     Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v úžívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

 

2.4.     Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

 

2.5.     Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie než 1 rok nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

 

2.6.     Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1.     Všetka prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu smluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníku sa nepoužije.

 

3.2.     Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť navrátený obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. V prípade, že má byť tovar doručený do zahraničia, môžu byť účtované ďalšie poplatky alebo clo. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

3.3.     Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky a ďalších krajín EÚ.

3.4.     Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.4.1.  objednávanom tovare (objednávaný tovar ,,vloží“ kupujúci do elektronického nákupního košíka webového rozhrania obchodu),

3.4.2.  spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

3.4.3.  informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

 

3.5.     Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pre zadávaní do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko ,,ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte pri objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).3.6.     Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či elektronicky).

3.7.     Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8.     Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na ďiaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si kupujúci hradí sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1.     Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi

 - v hotovosti alebo platobnou kartou v prevádzke predávajúceho na adrese ELEGA, spol. s r. o., Tyršova 536, 503 46 Třebechovice pod Orebem, Česká republika;

 - v hotovosti alebo platobnou kartou, ak to prepravca umožňuje, na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke (platí pre ČR a SK);

 - bezhotovostne pred dodaním tovaru prevodom na účet predávajúceho č. 8684523/0300 v prípade platby v korunách, prípadne na účet 173194368/0300 pre platbu v € (ďalej len „účet predávajúceho“);

 

 - bezhotovostne pred dodaním tovaru online platobnou kartou.

  Poplatky spojené s niektorými spôsobmi platby sú uvedené na webovom rozhraní

4.2.     Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zazmluvnenej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3.     Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4.     V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 10 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.5.     V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby, ktorým je číslo objednávky tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6.     Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.7.     Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať. Nie je možné uplatniť zľavu na konkrétne položky objednávky.

4.8.     V prípade, že na strane predávajúceho došlo k úplne zjavnej technickej chybe pri uvedení ceny tovaru na webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania, nie je povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu.

4.9.     Ak je to v obchodnom styku obvyklé, alebo ak je to stanovené všeobecne záväznými právními predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb uskutočnených na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad- faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.

4.10.  Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný v prípade platby v hotovosti či platobnou kartou vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1.     Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka nie je možné mimo iné odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, alebo pre jeho osobu.

5.2.     Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok či o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predošlej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať mimo iné na adresu prevádzky predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho obchod@elega.cz. Môžete použiť přiložený vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy, nie je to však Vašou povinnosťou.

 

5.3.     V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s navrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou. Tovar nezasielajte na dobierku, nie sme povinní ho takto prevziať.

 

5.4.     V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti, alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.5.     Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6.     V prípadoch, kedy má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstupiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.7.     Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnost a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1.     V prípade, že je spôsob dopravy zazmluvnený na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2.     Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3.     V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane, alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4.     Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistena porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

 

6.5.     Spôsoby dodania tovaru vrátane výšky nákladov na dodanie tovaru sú uvedené na webovom rozhraní. Konkrétny spôsob dodania tovaru kupujúci zvolí v objednávke.

6.6.     V objednávke je vždy uvedená konečná cena, ktorá už náklady na zvolený spôsob dopravy zahŕňa.

6.7.     Doba dodania tovaru vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvolenom spôsobe dopravy a platby. Dobu dodania tovaru externými dopravcami však nemôže predávajúci ovplyvniť. V prípade problémov týkajúcich sa doby dodania kontaktujte predávajúceho a ten bude situáciu s dopravcom riešiť.

6.8.     Tovar, ktorý je skladom, spravidla predávajúci expeduje do dvoch pracovných dní od prijatia objednávky (pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere), prípadne od pripísania platby na náš účet (pri bezhotovostnej platbe).

6.9.     Tovar, ktorý nie je skladom, je expedovaný, akonáhle je to možné. O presnom dátume bude predávajúci kupujúceho informovať.

6.10.  V prípade, že kupujúci tovar bezdôvodne neprevezme, má predávajúci nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré z dôvodu neprevzatia tovaru vzniknú.

 

7. Práva z vadného plnenia

7.1.     Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).

7.2.     Pri uplatňování práv z vadného plnenia predávajúci postupuje v súlade so zverejneným Reklamačným poriadkom.

 

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 

8.1.     Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2.     Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

8.3.     Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy obchod@elega.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

 

8.4.     K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodní inspekce, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

8.5.     Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadení (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenia o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

 

8.6.     Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobních údajov vykonáva Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iné dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

8.7.     Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okoloností v zmysle § 1765 odst. 2 občianskeho zákonníka.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1.     Svoju informačnú povinnost v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobních údajov o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobních údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiacej so spracovaním osobních údajov kupujúceho pre účely plnenia kúpnej zmluvy, pre účely jednania o kúpnej zmluve a pre účely plnenia veřejnoprávních povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštnej webovej stránky.

 

10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

10.1.  Kupujúci súhlasí v zmysle ustanovenia § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niekorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, so zaslaním ochodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu či na telefónne číslo kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle č.13 nariadenia GDPR súvisiacu so spracovaním osobních údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom zvláštnej webovej stránky.

 

10.2.  Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné uskutočniť a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predošlej vety kedykoľvek odvolať.

11. DORUČOVANIE

11.1.  Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1.  Ak sa bydlisko alebo sídlo kupujúceho nachádza mimo Českú republiku, alebo ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Voľbou práva podľa predošlej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právního poriadku, od ktorých sa nie je možné zmluvne odchýliť,a ktorá by sa inak použila podľa ustanovenia čl. 6 odst. 1 Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o práve rozhodnom pre zmluvné záväzkové vztahy (Rím I.). Ak je kupujúci spotrebiteĺom a právny poriadok štátu vášho bydliska poskytuje vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa než český právny poriadok, je kupujúcemu poskytovaná táto vyššia miera ochrany.

 

12.2.  Ak je niektroré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnost ostatných ustanovení.

12.3.  Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.4.  Kontaktné údaje predávajúceho:

               adresa pre doručenie: ELEGA, spol. s r.o., Tyršova 536, 503 46 Třebechovice pod Orebem, Česká republika,

               adresa elektronickej pošty: info@elega.cz, telefón +420 495 593 077

 

 

V Třebechovicích pod Orebem dňa 22.7.2019